Szanowni Państwo!

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECO-TEAM SP. Z O. O. SP. K. z siedzibą w Częstochowie, ul.  Władysława Jagiełły 60, NIP: 5732844438. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa lub email: biuro@eco-team.net.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa. Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Panią/Panem.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczegoZ powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@eco-team.net lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych
ECO-TEAM SP. Z O. O. SP. K.