Zadbaj o swój dom zamieniając koszty na oszczędności. Poznaj programy finansujące ekologiczne rozwiązania.

Program "Czyste powietrze"

Cel programu 

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Organizatorami programu są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli mieszkalnych budynków jednorodzinnych. W programie mogą wziąć udział również właściciele lub współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program podzielony jest na 3 części w zależności od poziomu dofinansowania dla Beneficjenta. Podstawowy poziom dofinansowania zakłada, że roczny dochód właścicieli/współwłaścicieli nie może przekraczać 135 000 zł rocznie. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie może przekraczać 1896 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego dla najwyższego poziomu dofinansowania nie może przekraczać 1090 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.  

Na co?

Program Czyste Powietrze to dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródla ciepła spełniające najwyższej normy. Dofinansowanie pokrywa m.in. następujące koszty: 

 • audyt energetyczny 
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 
 • pompę ciepła powietrze/woda (również o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) oraz powietrze/powietrze 
 • gruntową pompę ciepła (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
 • kotła gazowego kondensacyjnego 
 • kotłowni gazowej 
 • kotła olejowego kondensacyjnego 
 • kotła zgazowującego drewno (również o podwyższonym standardzie) 
 • kotła na pellet drzewny (również o podwyższonym standardzie) 
 • ogrzewania elektrycznego 
 • instalacji c.o. i c.w.u.
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 
 • mikroinstalacji fotowoltaicznej

Ile wynosi wysokość dofinansowania?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja obejmuje również audyt energetyczny w kwocie do 1 200 zł. 

Dotacja z prefinansowaniem 

Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznanej Beneficjentowi na rachunek bankowy wykonawcy (w formie zaliczki), zgodnie z warunkami w programie. 

Prefinansowanie obejmuje wypłatę: 

 • zaliczki - maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie Beneficjenta z wykonawcą. Suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia.
 • Pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w umowie Beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Ocena wniosków z prefinansowaniem odbywa się w terminie 14 dni kalendarzowych. Beneficjent oprócz wniosku o dofinansowanie musi przedłożyć zaświadczenie potwierdzające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Beneficjenta na jednego członka gospodarstwa domowego oraz umowy zawarte z wykonawcami na realizację danego zakresu przedsięwzięcia. Beneficjent jest również zobowiązany do przedstawienia potwierdzenia opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia, czyli różnicy pomiędzy poniesionym kosztem a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie. 

Kwota dotacji w formie zaliczki wypłacana jest bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. 

Wnioski pobierzesz TUTAJ

 

Program "Mój prąd 5.0".

Cel programu 

22 kwietnia 2023 roku ruszył piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym “Mój Prąd”. Celem programu jest zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Dla kogo?

Program Mój Prąd 5.0 skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing.

Okres kwalifikacji do programu przypada od 01.02.2020 r., co oznacza, że wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak i przyłączenie mikroinstalacji do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych musi zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku. 

Wyróżnia się 3 grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie:

 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania net-billing,
 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej np. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że: 
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie od 01.02.2020 r., 
 • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing, 
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu programu Mój Prąd.

Ile wynosi wysokość dofinansowania?

 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000 zł (tylko Wnioskodawcy, którzy nie korzystali wcześniej z dofinansowania) 
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe: 
 • 7 000 zł (tylko Wnioskodawcy, którzy nie korzystali wcześniej z dofinansowania) 
 • 3 000 zł (Wnioskodawcy, którzy korzystali już z dofinansowania) 
 1. Urządzenia dodatkowe:

     a) Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:

1) Magazyn ciepła: 5 000 zł;

2) Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500 zł;

3) Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł;

4) Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600 zł;

5) Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400 zł

     b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000 zł

     c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000 zł

     d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500 zł

Wnioski pobierzesz TUTAJ

Dopełnimy za Ciebie wszelkich formalności związanych z pozyskaniem dofinansowania oraz jego rozliczeniem. Zapewniamy kompleksową obsługę wraz z montażem!