Zapraszamy do udziału w konkursie! Zajrzyj na nasz profil na Facebooku, policz panele fotowoltaiczne i wygraj powerbank! Zadanie konkursowe jest wyjątkowo proste: należy znaleźć post konkursowy na naszym Facebooku i w komentarzu pod nim wpisać ilość paneli, które Waszym zdaniem zostały umieszczone na dachu pasywnego budynku Urzędu Gminy w Rząśni. Oczywiście wcześniej trzeba zapoznać się z regulaminem konkursu i oprócz proponowanej przez siebie liczby wpisać w komentarzu zdanie "Akceptuję regulamin konkursu"

 

REGULAMIN KONKURSU „PASYWNE LICZENIE”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Pasywne liczenie” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Eco-Team
  Sp z o.o. Sp.k. z siedzibą na ul.Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa, NIP 5732844438 (dalej zwana: „Organizatorem”).
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej eco-team.pl
 4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, która zaakceptuje regulamin konkursu.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
 6. Nagrody przeznaczone dla każdego z trzech laureatów Konkursu to: powerbank o mocy 10000 mAh. Wartość nagrody wynosi 81 zł.

2. OGŁOSZENIE I ROZWIĄZANIE KONKURSU

 1. Konkurs będzie ogłoszony na profilu Eco-Team Częstochowa | Facebook w ramach akcji „Pasywne obliczenia”
 2. Konkurs będzie trwał w dniach 4-10.11.2021 i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Konkursie na profilu  internetowym  Eco-Team Częstochowa | Facebook
 3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na Eco-Team Częstochowa | Facebook nie później niż 2 dni od ostatniego dnia czasu trwania

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy: a. zapoznać się i zaakceptować Regulamin konkursu „Pasywne liczenie” b. w komentarzu pod postem konkursowym napisać formułę „Akceptuję regulamin konkursu” oraz podać prawidłową ilość paneli fotowoltaicznych widoczną na dachu budynku umieszczonego na zdjęciu konkursowym
 2. Laureatami konkursu zostaną trzy osoby, które jako pierwsze napiszą prawidłową ilość (lub będą najbliżej prawidłowej ilości) zamontowanych na budynku paneli. Prawidłowość odpowiedzi zweryfikuje Jury Eco-Team w składzie: Anna Bara, Piotr Łopaciuch, Mateusz Łukaszewski.
 3. Jedna osoba może udzielić jednej odpowiedzi.
 4. Administratorem danych osobowych Laureatów Konkurs jest Eco-Team Sp z o.o. Sp.k. z siedzibą na ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa, NIP 5732844438
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: rodo@eco-team.net
 6. Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny (Laureaci) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu art. 6 ust 1 lit. oraz w celu promocji produktów Organizatora, i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami – art. 6 ust 1 lit. f RODO, w celu wypełnienia obowiązków sprawozdawczo podatkowych art. 6 ust 1 lit c RODO
 7. Dane osobowe Laureatów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem w konkursie oraz przez okres czasu wymagany przepisami podatkowymi
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne otrzymania nagrody w konkursie. Odmowa podania danych uniemożliwi otrzymanie nagrody w konkursie
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, doradcze, prawne
 10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 11. Laureatom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 12. jeśli Laureat konkursu uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 13. Odpowiedzi zawierające wg Organizatora treść niezgodną z tematem Konkursu nie będą do niego dopuszczone

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 2.3
 2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 3 powyżej.
 3. Nagrody rzeczowe dla poszczególnych laureatów będą do odbioru w Częstochowie przy Jagiełły 60 za okazaniem potwierdzenia wygranej przekazanej laureatowi przez organizatora bądź za pomocą poczty lub przesyłki kurierskiej na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.
 4. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody
 5. Organizator zastrzega,  że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 6. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
 7. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby z adresem do korespondencji i ewentualnego dostarczenia nagród na terenie Rzeczpospolitej
 8. W przypadku rezygnacji z nagrody potwierdzonej przekazaniem stosownych informacji Organizatorowi bądź niedostarczenia przez laureata jego danych adresowych w ciągu 7 dni roboczych, dana nagroda zostanie przekazana kolejnemu uczestnikowi spoza trzech laureatów, którego spełnił założenia konkursu.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie na skrzynkę Messenger Organizatora, na profilu Eco-Team Częstochowa | Facebook
 2. Reklamacje dotyczące Konkursu po jego zakończeniu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji podanej w punkcie 2) na adres Organizatora: Eco-Team
  Sp z o.o. Sp.k. z siedzibą na ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa, NIP 5732844438. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez
 5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego
 6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika